Poradnia
Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży
tel: 43 8296 293
rejestracja czynna w godzinach
od 7:30 do 18:00

 

Poradnia
Leczenia Uzależnień
i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
tel: 43 8296 246, 8296336 - rejestracja
czynna w godzinach od 7:30 do 15:00
tel: 43 8296330 - gab. psychoterapeutów
 
tel.: 0-43-82-94-013 w. 332, 342
Poradnia przyjmuje pacjentów codziennie od godz 8.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 15.00.

W Poradni Leczenia Uzależnień prowadzimy działania profilaktyczne i lecznicze, w ramach zajęć grupowych i indywidualnych.
Pomagamy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.
Udzielamy porad wszystkim osobom potrzebującym pomocy.

Przy rejestracji należy okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem poświadczającym tożsamość.

Zespół terapeutyczny poradni składa się z :

 • psychoterapeutów uzależnień,
 • specjalistów psychoterapii uzależnień,
 • psychologów,
 • instruktorów terapii uzależnień
 • lekarzy - specjalistów psychiatrii.

Główny zakres terapii

Terapia ambulatoryjna obejmuje: 

 • diagnozowanie i motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych,

 • poradnictwo i psychoterapię osób uzależnionych,

 • poradnictwo i psychoterapię osób współuzależnionych,

 • podstawowy program terapii uzależnienia,

 • pogłębiony program terapii uzależnienia,

 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin osób uzależnionych,

 • konsultacje indywidualne terapeutów dotyczące realizacji Osobistego Planu Terapii,

 • inne w zależności od potrzeb.

Program podstawowy uzależnienia oferowany w Poradi Leczenia Uzależnień trwa 28 tygodni i realizowany jest w trzech etapach:

 • grupa wstępna - 8 tygodni,

 • grupa podstawowa - 10 tygodni,

 • grupa końcowa - 10 tygodni.

Programem terapii pogłębionej objęci są absolwenci programu podstawowego  Uczestnictwo w poszczególnych zajęciach maratonowych  wynika z realizacji Osobistego Planu Terapii, który konstruowany jest  zgodnie z potrzebami i możliwościami, indywidualnie dla każdego pacjenta.

 

Pozostałe formy terapii

Terapia współuzależnionych